Ogni prima domenica del mese vieni allla Fiera di Osteria Nuova, un evento che richiama circa 20.000 visitatori, dove potrai trovare un pò di tutto: dal bestiame ai macchinari agricoli, dagli utensili da lavoro all'abbagliamento, dai tessuti ai prodotti gastronomici...

 

Nel portale puoi trovare tutte le informazioni, gli eventi, le news, le curiosità, le immagini sull'area di Osteria Nuova e la fiera che si tiene ogni prima domenica di ogni mese. Inoltre, iscrivendoti alla newsletter puoi rimanere sempre aggiornato...

 

Vieni in Sabina ad assaporare la tradizionale cucina, semplice e genuina, i vini locali, l'olio extravergine d'oliva Sabina DOP e molto altro ancora...

 

Ogni prima domenica del mese vieni allla Fiera di Osteria Nuova, un evento che richiama circa 20.000 visitatori, dove potrai trovare un pò di tutto: dal bestiame ai macchinari agricoli, dagli utensili da lavoro all'abbagliamento, dai tessuti ai prodotti gastronomici...

 

Nel portale puoi trovare tutte le informazioni, gli eventi, le news, le curiosità, le immagini sull'area di Osteria Nuova e la fiera che si tiene ogni prima domenica di ogni mese. Inoltre, iscrivendoti alla newsletter puoi rimanere sempre aggiornato...

Proverbi sabini PDF Stampa E-mail

U culu ca non vedde mai i carzuni, cent'anni se ne fece meraviglia
E' meglio una botta e mazza che centu e martillittu
La salute dell'omo è la cupella, la morte du frittu è la cipolla
A merula frattarola de marzu feta l'oa, d'abbrile fa l'uccelli e de maggiu già so belli
Chi c'ha la moje ricca sempre conta, chi c'ha la moje bella sempre canta
Lu vecchiu ca ppe giovane se tene.... quanno sarda lu fossu senn'attene
Toneta, pioe e male tempu è, nne cas' e llari nse sta bbè
U cillittu viu tè sempre a speranza e refà u niu
E fai 'ncamo e fai so sempre e fai
Se toneta nqua locu pioe
Se gennaru non gennarea febbraru e marzu repparea
Po girà quantu te pare ca sempre de martedì vè carnevale
Pasqua marzola non è mai bona
Pasqua befania è 'na gran festa, se parte lu piccione dalla cerqua
Se fa Natale cu carbone fa  Pasqua cu tizzone
U giornu ncandellora dell'invernu semo fòre ma se piòe e tira ventu dell'invernu semo drento
Mejo a faccia roscia che a panza moscia
E' meglio una soreca tra du micilli, che un ammalatu tra du medicchi
Settebre ncremente, pocu vinu o quaci gnente
I duluri non paganu i dibbiti
L'omminu troppu piu, sempre all'acchiesa e mai co Dio
Sope ai vecchi cunti, litigi sempre prunti
Oggi nfigura addomà nsippurdura
Chi se loda se sbroda
L'interesse ammazza a micizia, l'esperienza a furbizia
Au compare e au parente non prestà mai gniente
Chi tardi arriva male alloggia
Scià binittu illu portone ca s'arrape all'accattone
Maggiu urtulanu tanta paglia ma pocu ranu
O giocu vo o fume
Frebbaru frebbarittu curtu e malidittu
Se tu e a orbe e io u tassu, tu e furbu ma io te passo
Pure a reggina ca è a reggina, ha bisogno da vicina
Certe ote chi tè o pane non tè i jendi
Gennaru siccu ranaru riccu
Se pioe a febbraru se rempe u ranaru
Parente, serpente
A villu che cree Dio protee
Non è amicu meu, se resparagna o seu e se magna o meu
Do non arriva a scienza arriva a prudenza
Solamente i jendi so parenti
Co l'acqua e lo sale campa male pure un cane
I baiocchi e la fortuna cagnanu came la luna
Se vo sta bene magna pocu e dormi bene
Se vo ca to ico, to ico, chi casca npovertà perde l'amico
Chi va a paranzu senza mmitu è marvistu e marsirvitu
E' meglio un amicu npiazza ca 10 scudi ntasca
L'acqua d'austu fa l'ogliu, o mele, o mustu
Se è nuele a sant'orestu lassa a craina e statte a lettu
Vello che a casa se ice fore non se reice
Chi dorme non piglia pesce ma mancu pecca
Marzu chi non pota è un pazzu
O legname d'urmu non è bonu ne pu focu ne pu furnu
Natale Capodanno chi tei, Pasqua anima mea dunca te troi
Arrivati alla settantina lassa a femmona e piglia a cantina
A stagione va a dirittu, se a matina è levante e a sera è ventu rittu
Certe ote do penzi ci stiano tanti prisutti non ci stau mancu l'ancini
Mozzame mani e pei e arruame mezzu ai mei
Quanno u porcu è satullu remmoteca a trocca
Anno nou gni jallina feta l'ou
Se non so fatti i fallacciani niri nso fatti mancu i pumitori
Chi ngannà a orbe vole, sa da rizzà prima ca scappa u sole
Se gioventù sapesse, se vecchiaina potesse
Non basta o fui, tocca a partì ntempu
A gente caigliosa comprica ogni cosa
Chi ne reprica unu, centu ne ammunisce
A ognunu u mestiere seu, u lupu alle pecore
Occa muta non ice mai male
A pera casca quanno è mezza
U cane affamatu nse cura du passone
Capilli lunghi sentimenti curti
Te tocca a fa u muccu sicunnu a luna
Capu senza lengua non vale una strenga
A chiave d'oro arrape u portone e ferru
Per la rifinitura occorre tempu e cura Cu jenniru e cu compare non vennere che comprare
In arte e npulitica chi menu sa più critica
Che sia riccu u poerellu chi se ama è sempre bellu
Chi troppu s'avanta o te nbroglia o te ncanna
Luna pina de gennaru fa luce came giornu chiaru
Se a neve è arda un mattone, o ranu rempe l'arcone
E' meglio un passare lappe mani che un turdu frasca
A necessità non ha legge Primi amuri e primi jenti, cascanu senza patimenti
Non te jocà tutu sope una carta
Non i lanna mola se non to nfarina
Non fa der bene se non sa sopportà l'ingratitudine
U fruttu proibitu è villu più graditu
Cunusci u valore di sordi quanno non i te più
U pisu pure se è chirillu quanno a vita è longa diventa pesante
Se o caccià da casa un amicu mitti nu focu o legname de ficu
L'amore non è bellu se non è ncagnarellu
Quanno pioe non addimana l'ombrellu nprestitu
Au cacciatore praticu u cillittu gli va ncontro
Quanno o vinu è bonu non serve a frasca
Vale più o fume e casoma ca l'arrostu du vicinu
Chi fa sbaglia ma chi sbaglia mpara
Chi bè se reconosce da u muccu rusciu
Non i a caccia cu cane cioppu
Chi da ncreenza venne tuttu, perde lamicu e non te u baglioccu
Se a pianta è bona è bonu pure u fruttu
E spese cherelle so velle che sbuitanu e borce
Na vita te tocca a esse o martellu o chiou
Penza a o friddu quanno è callu
Magna pe campà, non campà pe magnà
Donne e tela non vau vardate a lume de cannela
Fore mannace, a messa vacce, na mola stacce
A orbe vecchia non gli manca a tana
San franciscu i turdi a friscu
Giasocristo manna o friddu sicunnu i panni
Accompagnate co chi è meglio e te e refaccigli e spese
Piglia e parole da occa do scappanu
Chi bazzica cu cioppu se mpara a cioppecà
E' meglio laorà co chi nte paga che co chi nte capisce
Non i a garzone co chi c'è statu
Sette e penza l'asinu e quattordici chi u porta
Prima e piglià moglie l'occhi spanni ca non è u cutturu ca u recagni
chi te tanti sordi sempre conta, chi te a moglie bella sempre canta
Prima e zompà vidi do mitti i pei
Marzu marzittu l'agnellu ha missu u curnittu
L'acqua de giugnu leva pane vinu e ogliu
Dicembre nanzi me coce e dietro me ncenne
Mai catena fece bon cane
Tante mele tanta neve
Te po fidà da orbe, te po fidà du tassu, no te fidà da gente ca guardabassu
Lassa u focu ardente e succubi a partorrente
Se vo l'agliaru mittilu de gennaru
Chi dura na fatica u premiu gode
Chi non fa quanno po non po fa quanno vorrai
I pensieri te fau vinì i apilli bianchi
L'amore è una pilola nzuccarata
Tutta a verutà non se po ice npiazza
Trottu d'asinu dura pocu
Se coglie lagliu quanno se batte u magliu
Cu riu nce cunfinà a figlia unica nta spusà
Quanno u voe non vo arà, avoglia a ciufilà
Un genitore campa centu figli, centu figli non campanu un genitore
Sorelle come cane nse vosiru mai male
Qiunate came mele nse vosiru mai bene
Pasqua nfossa gregna assucca
Ciommaca e maggiu lassala i pu seu viagliu
Frebbaru notte e giornu a paru
E' meglio un tristu maritu ca centu boni fratelli
Non fa male ca è peccatu, non fa bene ca è sprecatu
Se pioe ai quattro abrilanti, pioe quaranta giorni duranti
Una legna non fa focu,doa troppu pocu, tre un focarellu, quattro un focu bellu
Quanno chiaccara u monellu u rossu ha chiacchiaratu
A fame ad durata è u spiantu e casa
Fa bene e scordalu fa male e pensace
U fornaru paga tutti co una cotta
U sole non mena mai carestia
E fai npolverella o ranu mpanzanella
Carecame co ferru ma non me carecà co cerru
Sant'Antoniu ca barba bianca o a neve o a fanga
A moglie du ladru non rie sempre
Pe gni santu ci sta a cannela sea
Se da retta au buschittu te magli a casa co tuttu u tittu
I sordi reditati arruinanu i scapati
Do so tutti commannanu villi cu n'occhiu solu
Certe ote chi laora te una camicia e chi nonfa cosa non te doa
Non è bellu vello che è bellu ma è bellu vello ca piace
Du ialli nu patullu nci tau bene
E' brau chi sa arrubbà na casa di ladri
Chi non telemente nanzi remane arretu
Baglioccu resparagnatu du ote guadagnatu
Chi dorme cu cane se resbeglia chi puci
Quanno a fame rentra drento casa l'amorese ne va da finestra
A trippa a diunu non sente niciunu
A noce sola non sona nu saccu
Chi sa zappà zappa pure ca craina e legnu
Una stilla e fele arruina tuttu u mele
Chi troppu ratta scorteca
A simpatia arrape ogni via
Chi pota de gennaru arricchisce u cerchiaru
A smandula sciocca fiorisce quanno fiocca
Smandula smandulicchia non fiorire, ca ve marzu e te fa retirane
Chi è carmu usa l'astuzia
E lodi sincere fau sempre piacere
Troppa confidenza toglie a riverenza
Chi pota ca luna calante arrà ua abbondante
Se l'annu è bisestu non fa buci ne innestu
Anno bisestu tanti ne nasciu e pochi ne vestu
Troppa fortuna mmidia raduna
A soma doma l'asinu
Vigna fra sassu e sassu, ortu nu torrente bassu
Spese a misura vita sicura
Matrimoni tra parenti sempre liti e tormenti
Meglio pane e cipolla in armonia ca un pastu da re in malinconia
Sellaru bi pocu, finocchio bi spissu, cicoria bi ancora
Trista la rapa ca d'austu non è nata
L'ommini puzzi fau e femmone brave
Se sciacqui a capoccia all'asinu sprechi o sapone
Se tenementi a ogni nuele no parti mai
Se t'accosti au carbone o te tigni o te coci
Figli chirilli guai chirilli, figli rossi guai rossi, figli spusati gai raccuppiati
U tempu refattu de notte dura quantu una pigna e fai cotte
Le femmone e lu focu vau stuzzicate ogni pocu
Quannu viti a murica la na fratta, abbada nell'arbole ca l'ua è fatta
Chi va a lettu senza cena tutta a notte pena
Ogliu nou e vinu vecchiu
Quanno canta u merlu la na cerqua nera, svegliate compà ca è primavera
Tante cocchie (lumache) poche coppe (grano)
Quanno canta u merlo e squacquara a quaglia pure u dormiglione se resbeglia
Piagne u pecoraru quanno fiocca e rie quanno magna a ricotta
A chi gli pare bellu biasima e a chi on tene mancu a corona mani
Se vo avè corta a vita fumate un sicaru nsalita
E patate ogliu sintì e campane. (seminate superficialmente)
Da u capu vé a tigna dai pei l'infermità
A vigna a da esse potata da un mattu e le live da un vecchiu
Marzu vintusu, abbrile piullicusu, maggiu temperatu, beatu illu villanu ca somentatu
A pigna rotta cent'anni va pa casa
Non te meraviglià dell'ari ca te recasca sope
Alloggia quanno alloggia a jallina quanno canta u jallu tu cammina
Se vo ca micizia se mantenga, un canestru vaia e l'aru venga
Vello ca pe te non vo all'ari non fa
Pozza durà a malavicina quantu dura a neve marzolina
No largu non cacà, no strittu non parlà
Omo sollecitu non morse mai poveru
Se te mpicci pocu campi cent'anni
Chi te a salute e a libertà se ne frega dell'età
Non so pe l'asini i confetti
Trippa pizzuta non porta cappellu
Vale più un gustu che un casale
Quanno nva bè o tardiu dagli focu (la semina tardiva non porta frutto)

 

Calendario eventi

<<  Mag 2018  >>
 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab  Dom 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

PARTECIPA ALLA FIERA

Per partecipare alla Fiera di Osteria Nuova bisogna rivolgersi al Comune di Frasso Sabino. Clicca qui

Fiera di Osteria Nuova

Olio Sabina DOP

Infiorata di Poggio Moiano

Paesi Sabini

Studio Luv

Impresa pulizie Roma

Il Portale del Risveglio

Viteria Bulloneria Online
Powered by Advsystem.net